Vedtægter for

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I RANDERS, FAVRSKOV OG HOBRO-MARIAGER.

Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd / pastoratsråd i medfør af ”Bekendtgørelse af lov om menighedsråd” LBK nr. 771 af 24/06/2013 samt ”Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi” LBK nr. 331 af 29/03/2014.

§ 1: FORMÅL.
FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og kirke. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov med respekt for de enkelte sognes og skolers forskelligheder og egenart. FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE samarbejder med relevante teologiske og pædagogiske miljøer samt landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs målgruppe er primært elever i grundskolen. Derudover kan der tilbydes relevante religionspædagogiske projekter til andre undervisnings- og pædagogiske miljøer.

§ 2: SAMARBEJDSPARTNERE.
Samtlige menigheds- / pastoratsråd i Randers Nordre, Randers Søndre, Favrskov og Hobro-Mariager provstier.

§ 3: SAMARBEJDETS FINANSIERING.
Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskasserne (PUK) i de fire provstier, jvf. ”Bekendtgørelse af lov om menighedsråd”, kap. 8 § 43a i LBK nr. 771 af 24/06/2013.

§ 4: ORGANISATION OG LEDELSE.
Stk. 1: Repræsentantskabet er FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs øverste myndighed.

Stk. 2: Repræsentantskabet udgøres af:

a)  Randers Nordre, Randers Søndre og Favrskov: 15 repræsentanter fra hver af de deltagende provstier, heraf 12 læge repræsentanter og 3 præster.

b)  Hobro-Mariager: 7 repræsentanter fra provstiet, heraf 5 læge og 2 præster.

c)  Derudover tiltrædes repræsentantskabet af en observatør fra skolemiljøet fra hvert af de tre kommuner, som skoletjenesten dækker.

d) Provsterne fra de fire samarbejdende provstier er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Kun den provst, der er medlem af bestyrelsen, jvf. § 4 stk 5 d, har stemmeret i repræsentantskabet.

Stk. 3: Repræsentantskabets funktionsperiode er 4 år, og repræsentanterne vælges samtidig med valg af medlemmer til provstiudvalget og følger samme regler og valgprocedurer.

Stk. 4: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter behov, dog minimum en gang årligt og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel.

a)  Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før mødet.

b) Senest 14 dage før mødet gør bestyrelsensformand den endelig dagsorden bilagt revideret regnskab for det foregående år samt budgetforslag for det kommende tilgængelig for repræsentantskabets medlemmer via DAB, hjemmeside o lign.

Dagsordenen for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.

  • Valg af referent

  • Beretning.

  • Aflæggelse af regnskab.

  • Forelæggelse af budget for det kommende år.

Valg af bestyrelse (hvert 4. år jf. § 4 stk. 3.)

I. Skolecheferne i de berørte kommuner inviteres til at deltage i FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs repræsentantskabsmøde, enten personligt eller ved en af dem udpeget observatør.

II. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

III. Såfremt mindre end de krævede 2/3 af repræsentantskabets medlemmer har deltaget i afstemningen, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen.

IV. Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger.

V. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det og indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 5: I forbindelse med valget til provstiudvalget vælges også blandt repræsentantskabets medlemmer en bestyrelse. Den af de valgte, som har modtaget flest stemmer, indkalder til et konstituerende møde. Bestyrelsen er bestående af:

11 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf 4 skal være præster.

a)  Desuden vælges 3 suppleanter.

b)  Den daglige leder er født medlem af bestyrelsen uden stemmeret.

c)  Det tilsigtes, at bestyrelsens medlemmer vælges ligeligt fra de fire samarbejdende provstier.

d)  Bestyrelsen består desuden af en af de fire provster fra de samarbejdende provstier Randers Nordre, Randers Søndre, Favrskov og Hobro-Mariager efter indbyrdes aftale.

e)  Bestyrelsen fungerer i samme periode som repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden, der bekendtgøres på FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs hjemmeside.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på det første møde med formand, næstformand og kasserer. Formand fungerer tillige som formand for repræsentantskabet og er kontaktperson i forhold til eksterne partnere og myndigheder.

I. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

II. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe de nødvendige driftsmæssige beslutninger inden for rammerne af det af repræsentantskabet vedtagne budget, herunder ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt fastlæggelse af formål for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs arbejde.

III. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger.

§ 5: BUDGET, REGNSKAB OG REVISION.

  • FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs regnskabsår er kalenderåret.

  • Bestyrelsen udarbejder årligt et budgetforslag.

  • Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsens formand og indsendes til provstirevisor inden udgangen af januar måned efter regnskabsårets udløb.

  • Revisor afleverer det reviderede regnskab til bestyrelsen inden udgangen af februar måned samme år.

Såvel budgetforslag som revideret regnskab er repræsentantskabets medlemmer i hænde senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde (jvf. § 4 stk. 4).

§ 6: UDTRÆDELSE AF SAMARBEJDET.
Såfremt et af de fire samarbejdende provstier ønsker at udtræde af samarbejdet, skal dette meddeles til bestyrelsen, og udtrædelsen vil da kunne få virkning fra udgangen af det efterfølgende driftsår. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs aktiver, men vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs eventuelle gæld, som den var på udtrædelsestidspunktet, indtil dennes gæld er afviklet.

§ 7: OPLØSNING AF FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE.
Beslutning om FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs opløsning træffes efter reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi”

LBK 6 331 af 29/03/2014 kap. 1, § 5 stk. 7.
Opløsning bekendtgøres på de deltagende provstiers budgetsamråd.

Et eventuelt overskud hhv. underskud ved FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEs opløsning udbetales til hhv. dækkes af provstiernes provstiudvalgskasse.

§ 8: TVISTER.
Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af nærværende samarbejdsaftale eller om forholdet mellem FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE og et medlem eller mellem medlemmer indbyrdes vedrørende nærværende aftale afgøres endeligt af biskoppen over Aarhus Stift.

§ 9: IKRAFTTRÆDEN.
Nærværende vedtægt for samarbejdet er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 27. marts og ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 2. maj, og træder i kraft d. 3. maj 2019.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision